Szycie jest ważną umiejętnością, daje pewną niezależność, rozwija kreatywność. Szycie stało się naszą pasją, którą lubimy zarażać innych dlatego w sklepie stacjonarnym organizujemy bezpłatne warsztaty szycia.

Są one kierowane do osób, które:

 • nigdy nie siedziały przy maszynie do szycia i chciałyby sprawdzić czy szycie jest fajne i czy to jest to czym chciałyby się zajmować w wolnym czasie
 • planują kupić maszynę ale nie wiedzą jaką wybrać - podczas warsztatów można wypróbować różne modele maszyn mechanicznych i komputerowych. Chętnie doradzimy na co zwrócić uwagę i odpowiemy na pytania dotyczące maszyn do szycia. Maszynę można także kupić na miejscu.
 • mają maszynę do szycia ale nie wiedzą co dalej
 • chcą się dowiedzieć czegoś więcej - szycie pod okiem instruktora rozwija technikę szycia.

Bezpłatne warsztaty organizujemy w soboty w godzinach otwarcia sklepu stacjonarnego (10:00 - 14:00).

Podczas bezpłatnych warsztatów uczestnicy szyją małe formy np. kosmetyczka, nerka. W trakcie szycia uczą się szyć, wszywać zamek, robić kieszonkę, wszywać pasek itp. W zależności od tematu mogą to być także inne elementy.

Temat warsztatów powtarzamy tak długo jak są na niego chętni, może się zdarzyć np, że przez pół roku pojawia się jeden temat.

Informację o organizowanych warsztatach znaleźć można:

❤️ na naszym funpagu na Facebooku: @outlettkanin (https://www.facebook.com/outlettkanin/). 

❤️ lub w naszej GRUPIE FB https://www.facebook.com/groups/OutletTkanin/

W tych informacjach znajdziesz:

 • temat warsztatów
 • terminu i miejsca organizowanych warsztatów
 • sposób zapisywania się na warsztaty

Post ukazuje się najczęściej w niedzielę i dotyczy warsztatów na nadchodzącą sobotę.

Na warsztaty możemy zapisać max. 7 osób.

W pierwszej kolejności zapisujemy osoby, które jeszcze nie były u nas na warsztatach. W dalszej, te które były 1 raz, kolejno 2 raz itd. - to określamy jako aktywność udziału w warsztatach, o czym jest mowa w dalszej części. 

GALERIA ZDJĘĆ Z WARSZTATÓW

Warsztaty z szycia patchworku prowadzone przez Marzenę Krzewicką autorkę książki 'Patchwork i Quilt od podstaw", którą znajdziesz tutaj:
https://outlettkanin.pl/pl/p/Ksiazka-Patchwork-i-Quilt-od-podstaw-Marzena-Krzewicka/4086

Warsztaty z szycia
Warsztaty z szycia
Warsztaty z szycia
Warsztaty z szycia
Warsztaty z szycia
Warsztaty z szycia
Warsztaty z szycia
Warsztaty z szycia
Warsztaty z szycia
Warsztaty z szycia

Warsztaty z szycia nerki.

Warsztaty z szycia
Warsztaty z szycia
Warsztaty z szycia
Warsztaty z szycia
Warsztaty z szycia

Polityka prywatności i wykorzystywania danych osobowych zbieranych podczas warsztatów szycia w sklepie Outlet Tkanin ul. Czerniakowska 155/110 w Warszawie

Informacje ogólne

Niniejszy dokument określa zasady Polityki prywatności w Sklepie stacjonarnym  (dalej jako "Outlet Tkanin"). Administratorem danych osobowych uczestników warsztatów zebranych podczas organizacji warsztatów szycia i rękodzieła jest właściciel sklepu stacjonarnego Outlet Tkanin firma CRAFTMA S.C. U. BORZĘCKA, M. KOŁODZIEJSKA ul. Czerniakowska 155 lok. 110, 00-453 Warszawa, NIP: 7010412133, REGON: 147095972. Dalej zwany Administratorem.

Dane osobowe zbierane przez Administratora Outletu Tkanin są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO.

Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących uczestników warsztatów. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Adresatem Towarów i Usług dostępnych w Outlet Tkanin nie są dzieci poniżej 16 roku życia. Administrator danych osobowych nie przewiduje celowego gromadzenia danych dotyczących dzieci poniżej 16 roku życia.

Dane osobowe - Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Craftma S.C. U. Borzęcka, M. Kołodziejska, ul. Czerniakowska 155 lok. 110, 00-453 Warszawa

W sprawie Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą:

 • poczty elektronicznej warsztaty@outlettkanin.pl
 • poczty tradycyjnej - ul. Czerniakowska 155 lok. 110, 00-453 Warszawa
 • telefonu +48 732 793 305

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Administrator danych osobowych przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach i zakresie:

 • w celu kontaktu dotyczącego organizacji, odwołania, zmian w warsztatach szycia i rękodzieła
 • Przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie przy zapisie na Warsztaty w celu analizy Twojej aktywności związanej z uczestnictwem w Warsztatach.
 • W celu przysyłania do Ciebie Newslettera, z którego dowiesz się o promocjach produktów, nowościach w naszym sklepie oraz organizacji warsztatów szycia i rękodzieła.
 • w celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym i innymi organami egzekucyjnymi, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe podane przy zapisie na Warsztaty oraz inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia lub które wynikają z wymogu prawnego, nakazu sądowego lub innej procedury prawnej;

Kategorie odnośnych danych osobowych

Administrator danych osobowych przetwarza następujące kategorie odnośnych danych osobowych:

 • dane kontaktowe – imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu
 • dane dotyczące usług marketingowych.

Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Ciebie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek uczestnictwa w warsztatach organizowanych przez Administratora.

Czas przetwarzania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do organizacji warsztatów, działań marketingowych oraz innych usług wykonywanych dla Uczestnika Warsztatów. Dane osobowe będą usunięte w następujących przypadkach:

 • kiedy osoba, której dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę;
 • kiedy osoba, której dane dotyczą nie podejmuje działań przez ponad 10 lat (kontakt nieaktywny);
 • po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne.

Niektóre dane w zakresie: adres e-mail, imię i nazwisko, mogą być przechowywane przez okres kolejnych 3 lat dla celów dowodowych, rozpatrywania reklamacji, skarg oraz roszczeń związanych z organizacją warsztatów przez Administratora - dane te nie będą wykorzystywane do celów marketingowych..

Odbiorcy danych osobowych

Przekazujemy Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

 • organom państwowym, np. prokuratura, Policja, PUODO, Prezes UOKiK, jeżeli się o to do nas zwrócą,
 • dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu wysyłaniu newslettera. W zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, podmioty te działają na nasze zlecenie albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania, wykaz dostawców znajdziesz na stronie internetowej naszego Sklepu internetowego outlettkanin.pl w Polityce Prywatności pod linkiem: dostawcy.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Na podstawie RODO masz prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych;
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych;
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • żądania przenoszenia danych osobowych.

Administrator danych osobowych bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela Ci informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem. W razie potrzeby termin miesięczny może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

W każdym wypadku Administrator danych osobowych poinformuje Cię o takim przedłużeniu w terminie miesiąca od otrzymania żądania z podaniem przyczyn opóźnienia.

Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO)

Masz prawo uzyskania od Administratora danych osobowych informacji czy Twoje dane osobowe są przetwarzane.

Jeżeli Administrator przetwarza Twoje dane osobowe masz prawo do:

 • dostępu do danych osobowych;
 • uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 • uzyskania kopii swoich danych osobowych.

Jeśli chcesz zażądać dostępu do swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: warsztaty@outlettkanin.pl

Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO)

Jeżeli Twoje dane osobowe są nieprawidłowe masz prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych.

Masz też prawo do żądania od Administratora uzupełnienia Twoich danych osobowych.

Jeśli chcesz zażądać sprostowania danych osobowych lub ich uzupełnienia, zgłoś swoje żądanie na adres: warsztaty@outlettkanin.pl.

Prawo do usunięcia danych osobowych, tzw. “prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO)

Masz prawo żądania od Administratora danych osobowych usunięcia swoich danych osobowych, gdy:

 • Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;
 • Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim;
 • wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią.

Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych Administrator danych osobowych może przetwarzać Twoje dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń o czym zostaniesz poinformowany/poinformowana.

Jeśli chcesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: warsztaty@outlettkanin.pl.

Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – Administrator danych osobowych ograniczy przetwarzanie Twoich danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych zażądasz ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • Twoje dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń;
 • gdy zgłosiłeś/zgłosiłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy po stronie Administratora danych osobowych są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w Twoim sprzeciwie.

Jeśli chcesz zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: warsztaty@outlettkanin.pl.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, w związku z:

 • przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią;
 • przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Jeśli chcesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, zgłoś swoje żądanie na adres: warsztaty@outlettkanin.pl.

Prawo do cofnięcia zgody

Możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.

Jeśli chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: warsztaty@outlettkanin.pl.

Skarga do organu nadzorczego

Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

 

.